ENGLISH | 订阅国家遥感中心简报 | 加入收藏 | 网站地图 | 联系我们
   
 
欢迎访问国家遥感中心网站
 
 
 
 
 
 

导航与位置服务
室内外协同实时精密定位系统
导航电子地图更新与行人导航服务
产品与软件测试服务

导航电子地图更新与行人导航服务任我游GPS地图升级

四维图新车载导航

高德地图

掌行通行人导航

 

 

 


 
 
   
 
 
     
 
 
   
 
 
     
 
 
  Copyright@2000-2011 nrscc.gov.cn All Right Reserved
京ICP备05006171号-1       版权所有:中华人民共和国科学技术部国家遥感中心